Sun, Tianxiang, Yunfan Shao, Xiaonan Li, Pengfei Liu, Hang Yan, Xipeng Qiu, and Xuanjing Huang. 2020. “Learning Sparse Sharing Architectures for Multiple Tasks”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (05):8936-43. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i05.6424.