Shao, Bo, Yeyun Gong, Weizhen Qi, Guihong Cao, Jianshu Ji, and Xiaola Lin. 2020. “Graph-Based Transformer With Cross-Candidate Verification for Semantic Parsing”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (05):8807-14. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i05.6408.