Lv, Shangwen, Daya Guo, Jingjing Xu, Duyu Tang, Nan Duan, Ming Gong, Linjun Shou, Daxin Jiang, Guihong Cao, and Songlin Hu. 2020. “Graph-Based Reasoning over Heterogeneous External Knowledge for Commonsense Question Answering”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (05):8449-56. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i05.6364.