Lin, Zibo, Ziran Li, Ning Ding, Hai-Tao Zheng, Ying Shen, Wei Wang, and Cong-Zhi Zhao. 2020. “Integrating Linguistic Knowledge to Sentence Paraphrase Generation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (05):8368-75. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i05.6354.