Li, Jian, Xing Wang, Baosong Yang, Shuming Shi, Michael R. Lyu, and Zhaopeng Tu. 2020. “Neuron Interaction Based Representation Composition for Neural Machine Translation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (05):8204-11. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i05.6334.