Li, Haoran, Junnan Zhu, Jiajun Zhang, Chengqing Zong, and Xiaodong He. 2020. “Keywords-Guided Abstractive Sentence Summarization”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (05):8196-8203. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i05.6333.