Li, Haoran, Peng Yuan, Song Xu, Youzheng Wu, Xiaodong He, and Bowen Zhou. 2020. “Aspect-Aware Multimodal Summarization for Chinese E-Commerce Products”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (05):8188-95. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i05.6332.