Fu, Zuohui, Yikun Xian, Shijie Geng, Yingqiang Ge, Yuting Wang, Xin Dong, Guang Wang, and Gerard de Melo. 2020. “ABSent: Cross-Lingual Sentence Representation Mapping With Bidirectional GANs”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (05):7756-63. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i05.6279.