Fu, Xiyan, Jun Wang, Jinghan Zhang, Jinmao Wei, and Zhenglu Yang. 2020. “Document Summarization With VHTM: Variational Hierarchical Topic-Aware Mechanism”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (05):7740-47. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i05.6277.