Deng, Liming, Jie Wang, Hangming Liang, Hui Chen, Zhiqiang Xie, Bojin Zhuang, Shaojun Wang, and Jing Xiao. 2020. “An Iterative Polishing Framework Based on Quality Aware Masked Language Model for Chinese Poetry Generation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (05):7643-50. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i05.6265.