Chen, Feilong, Fandong Meng, Jiaming Xu, Peng Li, Bo Xu, and Jie Zhou. 2020. “DMRM: A Dual-Channel Multi-Hop Reasoning Model for Visual Dialog”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (05):7504-11. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i05.6248.