Chang, Shuaichen, Pengfei Liu, Yun Tang, Jing Huang, Xiaodong He, and Bowen Zhou. 2020. “Zero-Shot Text-to-SQL Learning With Auxiliary Task”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (05):7488-95. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i05.6246.