Wang, Weixun, Tianpei Yang, Yong Liu, Jianye Hao, Xiaotian Hao, Yujing Hu, Yingfeng Chen, Changjie Fan, and Yang Gao. 2020. “From Few to More: Large-Scale Dynamic Multiagent Curriculum Learning”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (05):7293-7300. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i05.6221.