Zhu, Guangxiang, Jianhao Wang, Zhizhou Ren, Zichuan Lin, and Chongjie Zhang. 2020. “Object-Oriented Dynamics Learning through Multi-Level Abstraction”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (04):6989-98. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i04.6183.