Zhou, Sheng, Xin Wang, Jiajun Bu, Martin Ester, Pinggang Yu, Jiawei Chen, Qihao Shi, and Can Wang. 2020. “DGE: Deep Generative Network Embedding Based on Commonality and Individuality”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (04):6949-56. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i04.6178.