Zhang, Yubo, Nan Wang, Yufeng Chen, Changqing Zou, Hai Wan, Xinbin Zhao, and Yue Gao. 2020. “Hypergraph Label Propagation Network”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (04):6885-92. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i04.6170.