Zhang, Xiaojin, Honglei Zhuang, Shengyu Zhang, and Yuan Zhou. 2020. “Adaptive Double-Exploration Tradeoff for Outlier Detection”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (04):6837-44. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i04.6164.