Yan, Zhaoyi, Yemin Shi, Yaowei Wang, Mingkui Tan, Zheyang Li, Wenming Tan, and Yonghong Tian. 2020. “Towards Accurate Low Bit-Width Quantization With Multiple Phase Adaptations”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (04):6591-98. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i04.6134.