Xu, Jinglin, Wenbin Li, Xinwang Liu, Dingwen Zhang, Ji Liu, and Junwei Han. 2020. “Deep Embedded Complementary and Interactive Information for Multi-View Classification”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (04):6494-6501. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i04.6122.