Wu, Bingzhe, Chaochao Chen, Shiwan Zhao, Cen Chen, Yuan Yao, Guangyu Sun, Li Wang, Xiaolu Zhang, and Jun Zhou. 2020. “Characterizing Membership Privacy in Stochastic Gradient Langevin Dynamics”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (04):6372-79. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i04.6107.