Wei, Shaowei, Jun Wang, Guoxian Yu, Carlotta Domeniconi, and Xiangliang Zhang. 2020. “Multi-View Multiple Clusterings Using Deep Matrix Factorization”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (04):6348-55. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i04.6104.