Wang, Zhibo, Jinxin Ma, Yongquan Zhang, Qian Wang, Ju Ren, and Peng Sun. 2020. “Attention-over-Attention Field-Aware Factorization Machine”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (04):6323-30. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i04.6101.