Wang, Zhengyang, Na Zou, Dinggang Shen, and Shuiwang Ji. 2020. “Non-Local U-Nets for Biomedical Image Segmentation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (04):6315-22. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i04.6100.