Wang, Yiren, Lijun Wu, Yingce Xia, Tao Qin, ChengXiang Zhai, and Tie-Yan Liu. 2020. “Transductive Ensemble Learning for Neural Machine Translation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (04):6291-98. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i04.6097.