Wang, Jun, Hefu Zhang, Qi Liu, Zhen Pan, and Hanqing Tao. 2020. “Crowdfunding Dynamics Tracking: A Reinforcement Learning Approach”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (04):6210-18. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i04.6087.