Wang, Di, Xiangyu Guo, Chaowen Guan, Shi Li, and Jinhui Xu. 2020. “Estimating Stochastic Linear Combination of Non-Linear Regressions”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (04):6137-44. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i04.6078.