Tang, Yehui, Shan You, Chang Xu, Jin Han, Chen Qian, Boxin Shi, Chao Xu, and Changshui Zhang. 2020. “Reborn Filters: Pruning Convolutional Neural Networks With Limited Data”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (04):5972-80. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i04.6058.