Tang, Chang, Xinwang Liu, Xinzhong Zhu, En Zhu, Zhigang Luo, Lizhe Wang, and Wen Gao. 2020. “CGD: Multi-View Clustering via Cross-View Graph Diffusion”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (04):5924-31. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i04.6052.