Song, Yuhang, Jianyi Wang, Thomas Lukasiewicz, Zhenghua Xu, Shangtong Zhang, Andrzej Wojcicki, and Mai Xu. 2020. “Mega-Reward: Achieving Human-Level Play Without Extrinsic Rewards”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (04):5826-33. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i04.6040.