Shen, Jianghao, Yue Wang, Pengfei Xu, Yonggan Fu, Zhangyang Wang, and Yingyan Lin. 2020. “Fractional Skipping: Towards Finer-Grained Dynamic CNN Inference”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (04):5700-5708. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i04.6025.