Ruan, Dongsheng, Jun Wen, Nenggan Zheng, and Min Zheng. 2020. “Linear Context Transform Block”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (04):5553-60. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i04.6007.