Maoying, Qiao, Yu Jun, Liu Tongliang, Wang Xinchao, and Tao Dacheng. 2020. “Diversified Bayesian Nonnegative Matrix Factorization”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (04):5420-27. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i04.5991.