Liu, Zhiyuan, Huazheng Wang, Fan Shen, Kai Liu, and Lijun Chen. 2020. “Incentivized Exploration for Multi-Armed Bandits under Reward Drift”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (04):4981-88. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i04.5937.