Liu, Yong, Yingtai Xiao, Qiong Wu, Chunyan Miao, Juyong Zhang, Binqiang Zhao, and Haihong Tang. 2020. “Diversified Interactive Recommendation With Implicit Feedback”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (04):4932-39. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i04.5931.