Liu, Ning, Xiaolong Ma, Zhiyuan Xu, Yanzhi Wang, Jian Tang, and Jieping Ye. 2020. “AutoCompress: An Automatic DNN Structured Pruning Framework for Ultra-High Compression Rates”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (04):4876-83. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i04.5924.