Liu, Lu, Tianyi Zhou, Guodong Long, Jing Jiang, and Chengqi Zhang. 2020. “Attribute Propagation Network for Graph Zero-Shot Learning”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (04):4868-75. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i04.5923.