Liu, Jinduo, Junzhong Ji, Guangxu Xun, Liuyi Yao, Mengdi Huai, and Aidong Zhang. 2020. “EC-GAN: Inferring Brain Effective Connectivity via Generative Adversarial Networks”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (04):4852-59. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i04.5921.