Li, Zhenmao, Yichao Wu, Ken Chen, Yudong Wu, Shunfeng Zhou, Jiaheng Liu, Jiaheng Liu, and Junjie Yan. 2020. “Learning to Auto Weight: Entirely Data-Driven and Highly Efficient Weighting Framework”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (04):4788-95. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i04.5913.