Li, Yang, Jiawei Jiang, Jinyang Gao, Yingxia Shao, Ce Zhang, and Bin Cui. 2020. “Efficient Automatic CASH via Rising Bandits”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (04):4763-71. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i04.5910.