Li, Shikun, Shiming Ge, Yingying Hua, Chunhui Zhang, Hao Wen, Tengfei Liu, and Weiqiang Wang. 2020. “Coupled-View Deep Classifier Learning from Multiple Noisy Annotators”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (04):4667-74. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i04.5898.