Jiang, Liang, Zujie Wen, Zhongping Liang, Yafang Wang, Gerard de Melo, Zhe Li, Liangzhuang Ma, Jiaxing Zhang, Xiaolong Li, and Yuan Qi. 2020. “Long Short-Term Sample Distillation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (04):4345-52. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i04.5859.