Huang, Ranran, Hanbo Sun, Ji Liu, Lu Tian, Li Wang, Yi Shan, and Yu Wang. 2020. “Feature Variance Regularization: A Simple Way to Improve the Generalizability of Neural Networks”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (04):4190-97. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i04.5840.