Huang, Di, Xishan Zhang, Rui Zhang, Tian Zhi, Deyuan He, Jiaming Guo, Chang Liu, Qi Guo, Zidong Du, Shaoli Liu, Tianshi Chen, and Yunji Chen. 2020. “DWM: A Decomposable Winograd Method for Convolution Acceleration”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (04):4174-81. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i04.5838.