Chen, Hanting, Yunhe Wang, Han Shu, Changyuan Wen, Chunjing Xu, Boxin Shi, Chao Xu, and Chang Xu. 2020. “Distilling Portable Generative Adversarial Networks for Image Translation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (04):3585-92. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i04.5765.