Chen, Chacha, Hua Wei, Nan Xu, Guanjie Zheng, Ming Yang, Yuanhao Xiong, Kai Xu, and Zhenhui Li. 2020. “Toward A Thousand Lights: Decentralized Deep Reinforcement Learning for Large-Scale Traffic Signal Control”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (04):3414-21. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i04.5744.