Zhang, Xiaowang, Jan Van den Bussche, Kewen Wang, Heng Zhang, Xuanxing Yang, and Zhiyong Feng. 2020. “On the Expressivity of ASK Queries in SPARQL”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (03):3057-64. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i03.5700.