Liu, Weijie, Peng Zhou, Zhe Zhao, Zhiruo Wang, Qi Ju, Haotang Deng, and Ping Wang. 2020. “K-BERT: Enabling Language Representation With Knowledge Graph”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (03):2901-8. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i03.5681.