Hu, Ruiqi, Shirui Pan, Guodong Long, Qinghua Lu, Liming Zhu, and Jing Jiang. 2020. “Going Deep: Graph Convolutional Ladder-Shape Networks”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (03):2838-45. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i03.5673.