Liu, Danyang, Juntao Li, Meng-Hsuan Yu, Ziming Huang, Gongshen Liu, Dongyan Zhao, and Rui Yan. 2020. “A Character-Centric Neural Model for Automated Story Generation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (02):1725-32. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i02.5536.