Zhu, Dixian, Dongjin Song, Yuncong Chen, Cristian Lumezanu, Wei Cheng, Bo Zong, Jingchao Ni, Takehiko Mizoguchi, Tianbao Yang, and Haifeng Chen. 2020. “Deep Unsupervised Binary Coding Networks for Multivariate Time Series Retrieval”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (02):1403-11. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i02.5497.